💝 حمایت!

پرداخت به
به خاطر تحریم‌های 🪚 ظالمانه دولت تروریست 💣 و خون آشام 👹 آمریکا، مردم ایران به سیستم جهانی پرداخت 💲 دسترسی ندارند. در صورت تمایل میتوانید با رمز ارز‌ها حمایت 🎁 کنید. ❤️ ممنون!